Soutěžte s DIANELLA na Facebooku

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O KARTON MIXOVANÉ ČOKOLÁDY DIANELLA
(dále jen „pravidla“)
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o kartony mixované čokolády Dianella (dále jen "soutěž") na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na sociálních sítích je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn, a to pouze formou písemných dodatků.
Organizátorem soutěže je: Programmatic Media s.r.o., Bělehradská 299, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 04225431, DIČ: CZ04225431 („organizátor“).
Zadavatelem soutěže je: Chocoland a.s., se sídlem
Ovčárecká 305, 280 28, Kolín, Česká republika; IČO: 28972503 (dále jen „zadavatel“).

I. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat v termínu od 22. 8. do 31. 8. 2022 včetně („doba konání soutěže") na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.
II. VÝHRA V SOUTĚŽI

1. Výhrou v soutěži je karton mixované čokolády Dianella, 16 čokolád, od každé příchuti 4. Výhru obdrží 3 vylosovaní soutěžící, kteří splní podmínky soutěže.
 1. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem a zadavatelem soutěže stanoveno. Organizátor a zadavatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
 2. V případě, že soutěžící poruší nebo nesplní kterékoliv z pravidel soutěže, je ze soutěže automaticky vyloučen a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře.
III. ÚČASTNÍCÍ SOUTĚŽE
 1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, která se v době konání soutěže zapojí do soutěže na Facebookovém účtu Chocoland Kolín způsobem uvedeným v čl. IV. a která souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi nebo zadavateli
 3. Soutěžící se nemůže zúčastnit opakovaně ani s jinou Facebook/Instagram identitou; soutěžící může v rámci jedné soutěže získat jednu výhru
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru.
  Výhru je v takovém případě organizátor a zadavatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí.
 5. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor a zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
IV. MECHANISMUS SOUTĚŽE
 1. K zapojení do soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:
a) Stát se sledujícím facebookového účtu Chocoland Kolín
b) Označit „To se mi líbí“ příspěvek s vyhlášením soutěže
c) Označit v komentáři uživatele, který by mohl mít o soutěž zájem. Komentář nesmí obsahovat vulgarismy, nikoho urážet, nebo být jiným způsobem nevhodný. Míru této vhodnosti vyhodnotí pořadatel. Každý soutěžící smí napsat pouze jeden soutěžní komentář (ostatní nebudou brány v potaz).
 1. Splněním výše uvedených podmínek v době konání soutěže se stáváte soutěžícím. Ze soutěžících, které se do 28. 7. 2022 zapojí do soutěže, budou vylosováni 3 výherci.
 2. Výherci budou do tří dnů srozuměni o výhře prostřednictvím komentáře pod jejich soutěžním příspěvkem. Výherci budou vyzváni, aby pořadateli zaslali nejpozději do 7 dnů prostřednictvím soukromé zprávy svou adresu, aby bylo možné jim výhru zaslat. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, jeho nárok na výhru zaniká.
 3. Jména výherců budou uveřejněna do tří dnů po skončení soutěže ve formě komentáře pod soutěžním příspěvkem

V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Zpracování osobních údajů soutěžících se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Správcem osobních údajů soutěžících je zadavatel soutěže.
 3. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou zpracovatelů, kterými jsou organizátor soutěže a zadavatel
 4. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese zadavatele odvolat a že má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva: právo přístupu k těmto údajům, právo na jejich opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku a právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 5. V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů, nebo uplatnění výše uvedených práv se soutěžící může obrátit na organizátora soutěže Programmatic Media s.r.o. na adrese Bělehradská 299, Vinohrady, 120 00 Praha nebo e-mailu gdpr@mmmedia.cz nebo na zadavatele soutěže Chocoland a.s., se sídlem Ovčárecká 305, 280 28, Kolín.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel jsou zároveň oprávněni soutěž kdykoli změnit, zkrátit či prodloužit její trvání, soutěž zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na Facebookovém účtu Chocoland Kolín.
 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění nafacebookovém účtu Chocoland Kolín. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 3. Organizátor ani zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 4. Organizátor a zadavatel si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor a zadavatel tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
 5. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností facebookového účtu, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
 6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 7. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook a společnosti Meta Platforms, Inc.
 8. Společnost Meta Platforms, Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.
   
V Praze dne 3. 8. 2022